Richardson County

County in Nebraska, United States of America, North America

Richardson County is a county in Nebraska, United States. The population in Richardson County was 7,705 in 2022. The median age in Richardson County was 47.3 in 2021. The median income in Richardson County was $27,554 in 2021. The unemployment rate in Richardson County was 2.1% in 2023. The percentage of people with obesity in Richardson County was 43% in 2021. The percentage of people who binge drink in Richardson County was 21.1% in 2021. The percentage of people who smoke in Richardson County was 18.2% in 2021.
Loading...