Thornburg precinct, Hayes County, Nebraska

Loading...